Bezpečnost,ochrana osobních údajů

§1.     JAK KONTAKTOVAT SPRÁVCE ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů zpracovávaných v rámci obchodu je

Bogumiła Pigul, provozující ekonomickou činnost pod firmou Inter-Deco Bogumiła Pigul, se sídlem v Zamość, Poland (89-200) na adrese ul. Merlina 3, zaregistrovanou v Centrální evidenci a informaci o ekonomické činnosti, vedené Ministerstvem rozvoje, pod číslem DIČ: 5581748167 a IČO: 340618432. Správce údajů lze kontaktovat na telefonním čísle: (00 48) 603542734  a e-mailem na adrese: info@inter-deco.cz .

§2.     NA JAKÉM ZÁKLADĚ ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE

Při shromažďování osobních údajů vždy informujeme o právním základu jejich zpracování. Vyplývá to z předpisů GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Kdy informujeme o:

 • čl. 6 bod 1 písm. a) GDPR – znamená to, že zpracováváme osobní údaje na základě získaného souhlasu,
 • čl. 6 bod 1 písm. b) GDPR – znamená to, že zpracováváme osobní údaje, jelikož jsou nezbytné k realizaci smlouvy nebo opatření před jejím uzavřením, na obdrženou žádost,
 • čl. 6 bod 1 písm. c) GDPR– znamená to, že zpracováváme osobní údaje za účelem splnění právní povinnosti,
 • čl. 6 bod 1 písm. f) GDPR– znamená to, že zpracováváme osobní údaje za účelem plnění právně zdůvodněných zájmů.

§3.     INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM UZAVŘENÍ A REALIZACE SMLUV, PŘÍPADNÉHO VYMÁHÁNÍ NÁROKŮ A OCHRANY PROTI NIM

 1. Můžeme zpracovávat osobní údaje nezbytné za účelem realizace smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli. Avšak ještě před jejím uzavřením můžeme zpracovávat osobní údaje nebytné k realizaci opatření na Vaši žádost. Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 bod 1 písm. b) GDPR.
 2. V případě realizace smlouvy o poskytování placených služeb můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem realizace účetních a daňových povinností. Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 bod 1 písm. c) GDPR.
 3. Během realizace smlouvy a po její realizaci zpracováváme osobní údaje její strany za účelem případného řešení nároků a také jejich vymáhání. Naším právně zdůvodněným zájmem je například možnost poskytnutí odpovědi na případnou reklamaci, k čemuž jsme zavázání na základě samostatných občanskoprávních předpisů. V takovém případě budeme zpracovávat osobní údaje na základě právně zdůvodněného zájmu, kterým je ochrana proti případným nárokům nebo jejich vymáhání. Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 bod 1 písm. f) GDPR.
 4. Budeme tyto údaje uchovávat po dobu nezbytnou k realizaci stanovených cílů, nejdéle do doby promlčení nároků vyplývajících ze samostatných právních předpisů.
 5. Máte právo na přístup ke svým údajům, jejich opravu, odstranění, omezení zpracování, právo na přenos údajů a také právo podat stížnost k dozorčímu orgánu. V situaci zpracování údajů pro účel popsaný v bodě 3 máte také právo podat námitku proti jejich zpracování.
 6. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, avšak nebudou-li poskytnuty, nebude možné uzavřít a realizovat smlouvu.
 7. Příjemci těchto údajů jsou: náš poskytovatel webhostingu, poskytovatel služby elektronické pošty, poskytovatel IT služeb, poskytovatel telekomunikačních služeb, poskytovatel účetních služeb a softwaru pro obsluhu faktur, poskytovatel bankovních služeb a elektronických plateb, poskytovatel právních, poradenských služeb, vymáhání pohledávek a jiní poskytovatelé, jejichž služeb využíváme v rámci stanoveného účelu.

§4.     INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZA ÚČELEM ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU

 1. Umožňujeme přihlášení na seznam odběratelů našeho newsletteru. Pokud využijete této funkce, zpracováváme Vaše osobní údaje právě za účelem jeho zasílání. Newsletter může obsahovat reklamní, marketingový nebo obchodní obsah.
 2. Zpracování těchto údajů probíhá na základě Vašeho souhlasu, tedy podle čl. 6 bod 1 písm. a) GDPR.
 3. Máte právo poskytnutý souhlas kdykoli odvolat. Avšak odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost předchozího zpracování údajů.
 4. Vaše údaje budeme uchovávat do doby odvolání poskytnutého souhlasu. V případě, že jej neodvoláte, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat do doby ukončení zasílání newsletteru.
 5. Máte právo na přístup ke svým údajům, jejich opravu, odstranění, omezení zpracování, právo na přenos údajů a také právo podat stížnost k dozorčímu orgánu.
 6. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, avšak nebudou-li poskytnuty, nebude možné zasílat newsletter.
 7. Příjemci těchto údajů jsou: náš poskytovatel webhostingu, poskytovatel IT služeb, poskytovatel elektronické pošty a poskytovatel služby odesílání newsletteru.

§5.     INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU A O PROFILOVÁNÍ

 1. Můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. Děje se tak například v případě, že odpovídáme na Vaši zprávu a prezentujeme detaily naší nabídky.
 2. Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 bod 1 písm. f) GDPR.
 3. Vaše údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou pro účel realizace.
 4. Máte právo na přístup ke svým údajům, jejich opravu, odstranění, omezení zpracování, právo na přenos údajů, právo podat námitku proti zpracování údajů a také právo podat stížnost k dozorčímu orgánu.
 5. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, avšak nebudou-li poskytnuty, nebude možné realizovat přímý marketing.
 6. Příjemci těchto údajů jsou: náš poskytovatel webhostingu, poskytovatel IT služeb, poskytovatel elektronické pošty, poskytovatel telekomunikačních služeb, poskytovatel reklamních služeb a poskytovatel komunikátoru dostupného na internetových stránkách obchodu.

§6.     INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI

 1. Od momentu, kdy spouštíte naši internetovou stránku, zpracováváme za účelem zajištění bezpečnosti takové údaje, jako:
  • veřejná IP adresa zařízení, ze kterého přišel dotaz,
  • typ a jazyk prohlížeče,
  • datum a hodina dotazu,
  • počet bajtů odeslaných serverem,
  • URL adresa dříve navštívené stránky v případě, že k návštěvě došlo za použití odkazu,
  • informace o chybách, ke kterým došlo při realizaci dotazu.
 2. Naším právně zdůvodněným zájmem při tomto zpracování je vedení deníků událostí serveru a ochrana obchodu proti potenciálním hackerským útokům a jinému zneužití. V tom možnost zjištění IP adresy osoby provádějící nepovolenou činnost v oblasti obchodu, jako pokus o prolomení ochrany, zveřejnění zakázaného obsahu nebo pokus o nepovolené aktivity za využití našich serverů.
 3. Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 bod 1 písm. f) GDPR.
 4. Budeme tyto údaje uchovávat po dobu nezbytnou k realizaci stanovených cílů, nejdéle do doby promlčení nároků vyplývajících ze samostatných právních předpisů.
 5. Máte právo na přístup ke svým údajům, jejich opravu, odstranění, omezení zpracování, právo podat námitku proti jejich zpracování a podat stížnost k dozorčímu orgánu.
 6. Poskytnutí těchto údajů je podmínkou pro využívání obchodu. Neposkytnutí těchto údajů znemožní využití obchodu.
 7. Příjemcem těchto údajů je náš poskytovatel webhostingu, poskytovatel IT služeb a poskytovatel telekomunikačních služeb.

§7.     INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO ÚČELY INFORMOVÁNÍ O ZBOŽÍ

 1. Obchod má funkci zasílání oznámení o vybraném zboží na e-mail zadaný uživatelem.
 2. Naším právně zdůvodněným zájmem při tomto zpracování je realizace požadavku uživatele a následně ochrana obchodu proti potenciálnímu zneužití.
 3. Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 bod 1 písm. f) GDPR.
 4. Budeme tyto údaje uchovávat po dobu nezbytnou k realizaci stanovených cílů, nejdéle do doby promlčení nároků vyplývajících ze samostatných právních předpisů.
 5. Osoba, které se údaje týkají, má právo na přístup ke svým údajům, jejich opravu, odstranění, omezení zpracování, právo podat námitku proti jejich zpracování a podat stížnost k dozorčímu orgánu.
 6. Poskytnutí těchto údajů je podmínkou pro zasílání oznámení. Neposkytnutí těchto údajů tuto činnost znemožní.
 7. Příjemcem těchto údajů je náš poskytovatel webhostingu a poskytovatel IT služeb.

§8.     INFORMACE O PŘÍJEMCÍCH ÚDAJŮ

Při zpracování osobních údajů využíváme externích služeb, proto mohou být příjemci Vašich údajů třetí subjekty. Při shromažďování osobních údajů o těchto příjemcích vždy informujeme.

§9.     BEZPODMÍNEČNÁ PRÁVA OSOB, JEJICHŽ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY

Pokud informujeme o právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, vztahuje se to na níže popsaná práva. Možnost uplatnění následujících práv nezávisí na právním základu zpracování osobních údajů.

Právo na přístup k údajům

Máte právo získat od nás potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a obdržet dodatečné informace o:

 • účelu zpracování,
 • kategoriích příslušných údajů,
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou poskytnuty, především o příjemcích ve třetích státech nebo mezinárodních organizacích,
 • podle možností o plánované době uchovávání údajů, nebude-li to možné, o kritériích stanovení takového období,
 • právu požadovat opravu, odstranění nebo omezení zpracování údajů, podat námitku proti takovému zpracování a právu podat stížnost k dozorčímu orgánu,
 • zdroji údajů, pokud nebyly Vaše údaje získány od Vás,
 • automatizovaném rozhodování, včetně profilování, a o pravidlech jejich využití, o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro Vás.

Po obdržení takového požadavku jsme povinni dodat kopie osobních údajů, které zpracováváme. Pokud takový požadavek obdržíme elektronickou cestou a neobdržíme jinou výhradu, informace poskytneme také elektronickou cestou.

Právo na opravu údajů

Máte právo požadovat okamžitou opravu Vašich osobních údajů, které jsou nesprávné. Se zohledněním účelů zpracování máte právo požadovat doplnění nekompletních osobních údajů, v tom prostřednictvím předložení dodatečného prohlášení.

Právo na odstranění údajů (být zapomenutým)

Máte právo požadovat okamžité odstranění Vašich osobních údajů. Jsme pak povinni bez zbytečné prodlevy odstranit osobní údaje, pokud dojde k jedné z následujících okolností:

 • odvoláte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a nemáme jiný důvod pro jejich zpracování,
 • podáte účinnou námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,
 • Vaše osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,
 • Vaše osobní údaje musí být odstraněny za účelem splnění právní povinnosti,
 • Vaše údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb sociálních sítí.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování v následujících případech:

 • pokud zpochybňujete správnost údajů - po dobu, která nám umožní ověřit jejich správnost,
 • zpracování je protiprávní, Vy nesouhlasíte s jejich odstraněním, přičemž požadujete omezení jejich využití,
 • nepotřebujeme již osobní údaje pro účely zpracování, ale Vy je potřebujete za účelem zjištění, vymáhání nebo ochrany nároků,
 • podáte námitku proti zpracování Vašich údajů - do doby zjištění, zda právně zdůvodněné zájmy na naší straně jsou nadřazené vůči důvodu Vaší námitky.

Automatizovaná rozhodnutí, v tom profilování

Máte právo nepodléhat rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, v tom profilování, a vyvolává vůči Vám právní důsledky nebo Vás podobným způsobem výrazně ovlivňuje.

Právo nemá uplatnění, pokud toto rozhodnutí:

 • je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a námi,
 • je povolené Unijním právem nebo právem členského státu a předpokládá příslušné prostředky ochrany Vašich práv, svobody a právně zdůvodněných zájmů, nebo
 • je založeno na Vašem výslovném souhlasu.

Právo k podání stížnosti

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu.

§10.  ZOHLEDNĚNÍ PRÁV OSOB, JEJICHŽ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY

Pokud informujeme o právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, vztahuje se to na níže popsaná práva. Možnost uplatnění každého z nich závisí na právním základu zpracování osobních údajů.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě poskytnutého souhlasu, máte právo kdykoli odvolat poskytnutý souhlas. Odvolání poskytnutého souhlasu nemá vliv na oprávněnost předchozího zpracování osobních údajů.

Právo na přenos údajů

Máte právo obdržet své osobní údaje, které jsme od Vás obdrželi, ve strukturalizovaném a všeobecně používaném formátu, který lze strojově přečíst. Máte také právo zaslat tyto osobní údaje jinému správci bez překážek z naší strany, pokud zpracování probíhá:

 • na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, a
 • automatizovaným způsobem.

Při plnění práva na přenos údajů máte právo požadovat, aby Vaše osobní údaje byly námi odeslány přímo jinému správci, pokud je to technicky možné. Toto právo nesmí negativně ovlivnit práva a svobodu jiných.

Právo na námitku

V případě, že pracováváme Vaše osobní údaje na základě čl. 6 bod 1 písm. f) GDPR, máte právo podat námitku proti zpracování těchto údajů z důvodů souvisejících s Vaší mimořádnou situací.

Pak již nesmíme zpracovávat Vaše osobní údaje, ledaže prokážeme existenci:

 • závažných, právně zdůvodněných důvodů pro zpracování, přičemž tyto důvody musí být nadřazeny vůči zájmům, právům a svobodě Vaší osoby, nebo
 • důvodů pro zjištění, vymáhání nebo ochrany nároků.

Pokud podáte námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudeme je smět zpracovávat pro tyto účely.

§11.  SOUBORY COOKIES - ÚVOD

Internetové stránky obchodu využívají soubory cookies. Jsou to všeobecně používané, malé soubory, které obsahují textový řetězec, jež jsou odesílány a ukládány na koncovém zařízení (např. počítači, laptopu, tabletu, smartfonu) používaném při návštěvě obchodu. Tyto informace jsou zasílány do paměti používaného prohlížeče, který je odesílá zpět při dalších vstupech na internetové stránky. Soubory cookies můžeme kategorizovat se zohledněním tří metod rozlišení.

Z hlediska účelů použití souborů cookies rozlišujeme jejich tři kategorie.

 • Soubory nezbytné - tyto soubory umožňují řádný provoz obchodu a jeho funkcí, např. soubory cookies ověřující nebo chránící. Bez jejich uložení ve Vašem zařízení není používání obchodu možné.
 • Funkční soubory - soubory umožňující uložení Vámi zvoleného nastavení a uzpůsobení obchodu Vašim potřebám a preferencím, např. v rozsahu zvoleného jazyka, velikosti písma, vzhledu internetových stránek. Umožňují správnou funkci a výkonnost obchodu. Bez jejich uložení ve Vašem zařízení bude používání některých funkcí obchodu omezeno.
 • Obchodní soubory - do této kategorie patří např. reklamní cookies. Umožňují uzpůsobení reklam zobrazovaných v obchodě nebo mimo něj Vašim preferencím. Bez jejich uložení ve Vašem zařízení může být používání některých funkcí obchodu omezeno.

Z hlediska doby jejich platnosti rozlišujeme dvě kategorie souborů cookies:

 • dočasné soubory - existující do konce dané relace,
 • trvalé soubory - existují po ukončení relace.

Z hlediska rozlišení subjektu spravujícího soubory cookies rozlišujeme:

 • naše soubory cookies,
 • soubory cookies třetích subjektů.

§12.  SOUBORY COOKIES A SPRÁVA ÚDAJŮ

Námi spravované soubory cookies umožňují:

 • ověření přístupu,
 • udržení relace po přihlášení,
 • ochranu obchodu proti hackerským útokům,
 • „zapamatování“ obsahu polí formulářů v prohlížeči (volitelně),
 • „zapamatování“ položek přidaných do košíku v prohlížeči.

Díky tomu je používání funkcí obchodu snazší a příjemnější.

§13. SOUBORY COOKIES TŘETÍCH SUBJEKTŮ

Využíváme soubory cookies, které spravuje Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA, v rámci služeb:

 • Google Ads - umožňují provádění a hodnocení kvality reklamních kampaní, realizovaných za použití služby Google Ads,
 • Google Analytics – umožňují hodnocení kvality reklamních kampaní, realizovaných za použití služby Google Ads, a také průzkum chování a pohybu uživatelů a vyhotovení statistik pohybu,

Shromažďování údajů společností Google Inc má anonymní a hromadný charakter. Především tyto údaje neobsahují identifikační vlastnosti (chápané jako osobní údaje) uživatelů obchodu. Za využití uvedených služeb shromažďujeme takové údaje, jako zdroje získání uživatelů navštěvujících obchod, způsob jejich chování na stránkách obchodu, informace ohledně používaných zařízení a prohlížečů uživatelů, IP adresy, domény, demografické údaje (věk, pohlaví), zájmy a geografické údaje.

§14.  SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM SOUBORŮ COOKIES A JEJICH SPRÁVA

Souhlas se zpracováním souborů cookies je dobrovolný a může být kdykoli odvolán. Je však třeba pamatovat, že nesouhlas s využitím některých souborů cookies může způsobit omezení používání obchodu a jeho funkcí, nebo dokonce nemožnost použití.

Poskytnutí souhlasu se zpracováním souborů cookies může nastat:

 • pomocí nastavení softwaru instalovaného a používaného uživatelem na telekomunikačním koncovém zařízení,
 • prostřednictvím použití tlačítka potvrzujícího prohlášení o vyjádření souhlasu se zpracováním souborů cookies nebo potvrzení seznámení se s jeho podmínkami.

Nejčastěji výchozí nastavení prohlížeče připouští umístění souborů cookies a jiných informací na koncové zařízení. Pokud nesouhlasíte s ukládáním těchto souborů, nutná je příslušná změna nastavení internetového prohlížeče. Lze vypnout jejich ukládání pro všechna spojení z daného prohlížeče, nebo po konkrétní web, a také jejich odstranění. Způsob správy souborů závisí na použitém softwaru.

§15.  MEZIPAMĚŤ

Pokud používáte internetové stránky obchodu, můžeme automaticky využít mezipaměť instalovanou ve Vašem zařízení. V rámci lokální paměti je možné ukládat údaje mezi relacemi, tj. mezi dalšími návštěvami internetových stránek obchodu. Účelem využití mezipaměti je urychlení použití obchodu prostřednictvím eliminace situace, při které by byly stejné údaje opakovaně stahovány z obchodu, přičemž by zatěžovaly internetové připojení uživatele. Mezipaměť může také uchovávat takové údaje, jako přihlašovací heslo.

§16.  ODKAZY NA JINÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY NEBO SOFTWARE

Obchod může obsahovat odkazy na jiné internetové stránky nebo softwary. Neneseme odpovědnost za podmínky dodržování politiky ochrany soukromí a zpracování souborů cookies, platné na těchto stránkách nebo v těchto softwarech. Doporučujeme seznámení s politikou ochrany soukromí a souborů cookies těchto stran nebo softwaru po vstupu na ně nebo před jejich instalací.

§17.  ZMĚNY POLITIKY SOUKROMÍ A SOUBORŮ COOKIES

 1. Politika ochrany soukromí a souborů cookies nabývá účinnosti k datu zveřejnění na internetových stránkách obchodu.
 2. Změna Politiky ochrany soukromí a souborů cookies probíhá zveřejněním nového obsahu na internetových stránkách obchodu.
 3. Informaci o změně Politiky ochrany soukromí a souborů cookies zveřejňujeme v oblasti internetových stránek obchodu nejpozději ve lhůtě 3 dnů před datem nabytí účinnosti nového znění.
nahoru
Obchod je v režimu náhledu
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl