Obchodní podmínky

§1 .Všeobecná ustanovení

 1. Prodávající poskytuje služby v souladu s Podmínkami a předpisy všeobecně platných zákonů.
 2. Poskytování služeb probíhá prostřednictvím internetových stránek obchodu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 3. Prodávající zpřístupňuje stávající Podmínky na internetových stránkách obchodu a může je zpřístupňovat v zákaznickém účtu nebo je umisťovat jako přílohu k e-mailu obsahujícím prohlášení o přijetí nabídek zákazníků. Zákazníci mohou kdykoli: získat přístup k Podmínkám, zaznamenat je, získat a zobrazit prostřednictvím tisku a uložení na datový nosič.
 4. Informace uvedené na internetových stránkách obchodu nejsou nabídkou prodávajícího ve smyslu čl. 66 občanského zákoníku [PL], jsou pouze výzvou pro zákazníky k podání nabídek na uzavření smlouvy v souladu s čl. 71 občanského zákoníku [PL].
 5. Za účelem využití obchodu je nutné, aby zákazník disponoval telekomunikačním zařízením s přístupem k internetu, správně nakonfigurovaným internetovým prohlížečem v aktuální nebo předchozí verzi: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari nebo Opera, se zapnutou službou JavaScript a aktivním a správně nakonfigurovaným účtem elektronické pošty.
 6. Využití obchodu může být spojeno s vynaložením nákladů uživatele z titulu poplatků za přístup k síti internet a přenos dat, v rozsahu sjednaném ve smlouvě s telekomunikačním operátorem, jehož služeb zákazník využívá.

§2. Registrace účtu v obchodě

 1. Smlouva o poskytování služeb vedení zákaznického účtu je uzavřena na dobu neurčitou v době, kdy prodávající potvrdí registraci zákaznického účtu.
 2. Předmětem stávající služby vedení zákaznického účtu je zpřístupnění panelu zákaznického účtu, umožňujícího mj. správu údajů zákazníka a objednávek.
 3. Za účelem založení zákaznického účtu je nutné provést bezplatnou a dobrovolnou registraci. Registrace probíhá prostřednictvím vyplnění a odeslání registračního formuláře, který je přístupný na internetových stránkách obchodu.
 4. Podmínkou řádného vyplnění registračního formuláře je vyplnění všech jeho povinných polí a případně volitelných polí, za použití pravdivých, kompletních a zákazníka se týkajících údajů nebo informací.
 5. Před odesláním registračního formuláře - prostřednictvím označení jeho příslušného pole - je zákazník povinen potvrdit, že se seznámil s Podmínkami a souhlasí s nimi.
 6. Před odesláním registračního formuláře - prostřednictvím označení příslušného pole – může zákazník dobrovolně prohlásit, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely prodávajícího.
 7. Prodávající informuje, že výše uvedené marketingové účely mohou zahrnovat především zasílání obchodních informací prodávajícího za využití kontaktních údajů zákazníka. Souhlas, o kterém se hovoří v tomto bodě, může být kdykoli odvolán.
 8. Odeslání registračního formuláře prodávajícímu probíhá za použití funkce obchodu a jeho prostřednictvím.
 9. Používání zákaznického účtu je možné po jeho vytvoření a následném přihlášení pomocí příslušného uživatelského jména a hesla.
 10. Vypovězení smlouvy o poskytování služby vedení zákaznického účtu může být provedeno bez uvedení důvodu a kdykoli, za využití funkce nebo prostřednictvím odeslání prohlášení zákazníka v této věci prodávajícímu, např. prostřednictvím e-mailu nebo dopisem.

§3. Základní funkce obchodu

 1. Prodávající poskytuje zákazníkům následující základní funkce obchodu:
  1. zpřístupnění kontaktního formuláře,
  2. zpřístupnění vyhledávače zboží,
  3. poptávky na zboží,
  4. vložení hodnocení zboží,
  5. doporučení zboží.
 2. Za účelem využití funkce kontaktního formuláře je nutné vyplnit jeho povinná pole, zadat požadovaný obsah a následně odeslat zprávu prodávajícímu. Prodávající poskytne odpověď neprodleně, za využití funkce obchodu, telefonicky nebo elektronickou cestou, prostřednictvím odeslání e-mailu.
 3. Za účelem vyhledání zboží v obchodě je nutné zadat do pole vyhledávače obchodu požadovaný obsah a následně jej potvrdit. Tato funkce umožňuje prohledání zásob obchodu za využití klíčových slov zadaných zákazníkem. Navíc může funkce umožňovat provedení rozšířeného vyhledávání v rozsahu vybraných kritérií.
 4. Pro zjištění dostupnosti zboží lze využít funkce dotazu na zboží. Prodávající poskytne tyto informace neprodleně, za využití funkce obchodu, telefonicky nebo elektronickou cestou, prostřednictvím odeslání e-mailu.
 5. Pro zadání hodnocení zboží je nutné použít formulář hodnocení, vyplnit povinná pole a zadat deklarované hodnocení nebo obsah. Funkce umožňuje označení hodnocení na uvedené stupnici.
 6. Pro doporučení zboží třetím osobám je nutné použít funkci doporučení zboží. Předmětem funkce je zpřístupnění formuláře zboží za účelem odeslání zprávy o zboží třetí osobě, kterou si zákazník zvolí.
 7. Využití některých uvedených funkcí může vyžadovat vlastnění zákaznického účtu a přihlášení do něj. Prodávající si vyhrazuje možnost dočasného vypnutí nebo zavedení nových funkcí.

§4. Objednávky podávané prostřednictvím obchodu

 1. Objednávky zboží lze podávat prostřednictvím internetových stránek obchodu, 7 dní v týdnu a 24 hodin denně, v rámci funkce košíku.
 2. Po kompletaci seznamu objednávek zboží v oblasti košíku zákazník přechází k realizaci objednávky.
 3. V případě, že zákazníkem je přihlášený uživatel zákaznického účtu, přechází do fáze podávání objednávky jako přihlášený zákazník.
 4. V případě, že zákazník není přihlášeným uživatelem zákaznického účtu, volí způsob podání objednávky:
  1. prostřednictvím zákaznického účtu, který bude zaregistrován. Poté zákazník provede registraci zákaznického účtu a jeho prostřednictvím přejde do další fáze podání objednávky.
  2. bez využití zákaznického účtu. Poté zákazník přejde do další fáze podání objednávky.
  3. za využití zákaznického účtu. Poté zákazník přejde do další fáze podání objednávky.
 5. Po volbě způsobu podání objednávky zákazník zadá nebo vybere:
  1. informace k vyúčtování,
  2. informace o dopravě, obsahující adresu doručení.
 6. Před podáním objednávky zákazník obdrží - prostřednictvím zobrazení v oblasti košíku - informace o celkové ceně za objednávku, včetně daní a vedlejších nákladů, především nákladů na dopravu a platbu.
 7. Podání objednávky může nastat prostřednictvím použití příslušného tlačítka v košíku a je ekvivalentní s podáním nabídky zákazníka na uzavření kupní smlouvy na zboží obsažené v objednávce.
 8. Před odesláním formuláře objednávky - prostřednictvím označení jeho příslušného kontrolního pole - je zákazník povinen potvrdit, že se seznámil s Podmínkami a souhlasí s nimi.
 9. Podanou objednávku může zákazník změnit do doby obdržení informace o odeslání zboží od prodávajícího.
 10. Změna objednávky může zahrnovat pouze zrušení, částečné zrušení, rozšíření o další zboží, změnu adresy doručení.
 11. Prodejce neprodleně informuje zákazníka o nemožnosti přijetí objednávky v případě vzniku okolností, které ji způsobují. Předání této informace probíhá telefonicky nebo elektronickou cestou. Tato informace může být odmítnutím celé nabídky nebo obsahovat následující návrhy na úpravu objednávky:
  1. odmítnutí nabídky v části, kterou nelze realizovat, což má za následek přepočet hodnoty objednávky,
  2. rozdělení zboží na část, jejíž dodání je možné, a část, která bude dodána později, což nemá za následek přepočet hodnoty objednávky.
 12. Přijetí nabídky zákazníka, provedené prodávajícím s výhradou změny, o které se hovoří výše, je považováno za novou nabídku, kterou musí zákazník schválit za účelem uzavření kupní smlouvy.
 13. Potvrzení přijetí objednávky prodávajícím následuje prostřednictvím neprodleného odeslání e-mailu. Tato zpráva obsahuje - za účelem umožnění zjištění případných chyb - stranami ujednané podmínky uzavřené kupní smlouvy a také údaje zadané zákazníkem do formuláře objednávky. V případě zjištění chyby může zákazník o této skutečnosti informovat prodávajícího prostřednictvím odeslání e-mailu s uvedením správních údajů.
 14. Potvrzení přijetí objednávky je ekvivalentní s přijetím nabídky na uzavření kupní smlouvy, podané zákazníkem.

§5. Telefonická objednávka

 1. Prodávající umožňuje podání objednávky na nákup zboží telefonicky.
 2. Za účelem podání telefonické objednávky na nákup zboží je nutné kontaktovat prodávajícího prostřednictvím telefonních čísel zveřejněných na internetových stránkách obchodu a následně podat objednávku ústně.
 3. Potvrzení přijetí telefonické objednávky prodávajícím následuje prostřednictvím neprodleného odeslání e-mailu, obsahujícího informace o obsahu uzavřené smlouvy. Tato zpráva obsahuje - za účelem umožnění zjištění případných chyb - stranami ujednané podmínky uzavřené kupní smlouvy a také údaje zákazníka. V případě zjištění chyby může zákazník o této skutečnosti informovat prodávajícího prostřednictvím odeslání e-mailu s uvedením správních údajů.
 4. Za účelem uzavření kupní smlouvy je zákazník povinen potvrdit vůli jejího uzavření v odpovědi na výše uvedenou zprávu od prodávajícího.
 5. Potvrzení vůle uzavření kupní smlouvy je ekvivalentní s jejím uzavřením.

§6. Prodej

 1. Prodávající poskytuje ve prospěch zákazníků službu prodeje zboží na dálku.
 2. Předmět kupní smlouvy zahrnuje závazek prodávajícího převést na zákazníka vlastnictví zboží a jeho vydání a závazek zákazníka k převzetí zboží a úhradě ceny zboží prodávajícímu.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na vedení propagačních kampaní, spočívajících především ve snížení ceny zboží nebo služeb, do určité doby nebo vyprodání zásob zboží, na které se kampaň vztahuje.
 4. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje dodat zákazníkovi zboží bez vad.
 5. Uzavření kupní smlouvy následuje v době potvrzení přijetí objednávky zákazníka.
 6. Výdej zboží probíhá v době uvedené v popisu zboží.
 7. Doba realizace výdeje zboží se může změnit v případě, že zákazník změní objednávku.
 8. Podrobné informace ohledně dostupných způsobů doručení, přepravců a souvisejících nákladů jsou zveřejněny na internetových stránkách obchodu a zákazník je o nich informován během procesu podání objednávky.
 9. Výdej zboží probíhá nejdříve po úhradě ceny zákazníkem.
 10. Potvrzení vydání zboží přepravci za účelem jeho doručení může být učiněno prostřednictvím odeslání e-mailu na adresu elektronické pošty zákazníka.
 11. Nebezpečí případné ztráty nebo poškození věci přechází na spotřebitele v době jejího vydání spotřebiteli.
 12. Je vhodné, aby si zákazník zkontroloval zásilku za přítomnosti přepravce.
 13. V případě zjištění poškození zásilky má zákazník právo požadovat vyhotovení příslušného protokolu.

§7. Platby

 1. Hodnota platby z titulu prodeje je stanovena na základě ceníku zboží, který se nachází na internetových stránkách prodávajícího v době objednávky zboží.
 2. Ceny uvedené na internetových stránkách obchodu u daného zboží jsou cenami brutto, uvedenými v polských zlotých, a obsahují DPH, avšak neobsahují náklady na dopravu zboží a zvolený způsob platby.
 3. Náklady transakce a doručení zboží hradí zákazník.
 4. Celková cena objednávky, viditelná v oblasti košíku před podáním objednávky a po volbě způsobu doručení zboží a platby, zahrnuje cenu objednaného zboží, včetně daní a veškerých vedlejších nákladů, především nákladů na dopravu a transakci.
 5. Celková cena objednávky je závazná pro prodávajícího i zákazníka.
 6. Prodávající umožňuje způsoby platby z titulu poskytovaných prodejních služeb, o kterých informuje na internetových stránkách obchodu.
 7. Doba splatnosti připadá na dobu výdeje zboží.
 8. Zákazník je povinen uhradit platbu:
  1. v době výdeje zboží - v případě volby způsobu platby hotovostí,
  2. ve lhůtě do 7 dní - v případě volby způsobu platby běžným převodem,
  3. v době podání objednávky - v případě volby způsobu platby prostřednictvím interního platebního systému.
 9. Vrácení platby ze strany prodávajícího následuje neprodleně, nejpozději ve lhůtě do 14 dní od data vzniku příčiny vrácení, v případě:
  1. odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele,
  2. zrušení objednávky nebo části objednávky ze strany zákazníka, uhrazené před její realizací,
  3. uznání reklamačního požadavku, zcela nebo zčásti, na základě všeobecně platných předpisů.
 10. Vrácení platby probíhá prostřednictvím stejného způsobu platby, který zákazník použil v prvotní transakci, ledaže zákazník vyjádří souhlas s jiným řešením, které pro něj není spojeno s žádnými dalšími náklady.
 11. Prodávající není povinen vrátit zákazníkem vynaložené dodatečné náklady na dopravu zboží, pokud zákazník zvolil způsob dopravy jiný, než nejlevnější běžný způsob dopravy nabízený prodávajícím.

 §8. Newsletter

 1. Předmětem stávající služby newsletter je plnění prodávajícího, spočívající v zasílání obchodních informací na adresu elektronické pošty zákazníka.
 2. Pro objednání této služby je nutné použít příslušné pole aktivace newsletteru v registračním formuláři nebo v jiném formuláři dostupném na internetových stránkách obchodu prodávajícího.
 3. Podmínkou řádného objednání služby newsletter je uvedení e-mailové adresy zákazníka. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, avšak nezbytné za účelem poskytování služby a uzavření smlouvy v jejím předmětu.
 4. Před odesláním formuláře objednávky služby newsletter - prostřednictvím označení příslušného kontrolního pole – může zákazník dobrovolně prohlásit, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely prodávajícího.
 5. Prodávající informuje, že výše uvedené marketingové účely mohou zahrnovat především zasílání obchodních informací prodávajícího za využití kontaktních údajů zákazníka. Souhlas, o kterém se hovoří v tomto bodě, může být kdykoli odvolán.
 6. Odeslání formuláře objednávky služby newsletter prodávajícímu probíhá za použití funkce obchodu a jeho prostřednictvím.
 7. Smlouva o poskytování služeb newsletteru je uzavřena na dobu neurčitou v době, kdy prodávající potvrdí registraci zákazníka k odběru newsletteru.
 8. Vypovězení smlouvy o poskytování služby newsletteru může být provedeno kdykoli a bez uvedení důvodu, za použití mj. funkce obchodu nebo odhlášení prostřednictvím deaktivačního odkazu, který se nachází v oblasti zprávy newsletter, nebo prostřednictvím zaslání prohlášení zákazníka v této věci prodávajícímu, např. e-mailem nebo dopisem.

 §9. Reklamace

 1. Reklamace mohou být podávány z titulu ručení za vady nebo záruky, v případě jejího poskytnutí.
 2. V případě, že se na zboží vztahuje záruka, zákazník má právo reklamovat zboží na základě uplatnění práv vyplývajících ze záruky, prostřednictvím oznámení reklamace prodávajícímu nebo přímo ručiteli. V případě, že zákazník uplatní práva ze záruky, lhůta do splnění práv z titulu ručení za vady se pozastavuje ke dni oznámení vady prodávajícímu. Tato lhůta běží dále ode dne, kdy ručitel odmítne plnit povinnosti vyplývající ze záruky, nebo neúčinně uplyne lhůta pro jejich plnění.
 3. Právo na plnění práv vyplývajících z titulu ručení za vady náleží nezávisle na případných právech vyplývajících ze záruky. Plnění případných práv ze záruky nemá vliv na odpovědnost prodávajícího z titulu ručení za vady.
 4. Oznámení reklamace z titulu ručení za vady může být zasláno dopisem nebo e-mailem na poštovní nebo elektronickou adresu prodávajícího. Lze jej podat prostřednictvím formuláře, jehož vzor je přílohou k Podmínkám, avšak není to povinná forma.
 5. Do oznámení reklamace z titulu ručení za vady je vhodné uvést:
  1. kontaktní údaje spotřebitele, které poslouží k poskytnutí odpovědi na reklamaci a korespondenci s ní související,
  2. číslo bankovního účtu spotřebitele, které poslouží k vrácení peněžních prostředků v případě vzniku takové okolnosti,
  3. popis problému a identifikační údaje spotřebitele.
 6. V případě, že se reklamace z titulu ručení za vady týká zboží, za účelem vyřešení reklamace ze strany prodávajícího je spotřebitel povinen dodat nebo zaslat reklamované zboží na adresu prodávajícího, na jeho náklady. Pokud by s ohledem na druh zboží nebo způsob jeho montáže bylo dodání zboží příliš komplikované, spotřebitel je povinen zpřístupnit zboží prodávajícímu v místě, kde se zboží nachází.
 7. Prodávající řeší reklamace z titulu:
  1. ručení za vady ve lhůtě do 14 dní od data oznámení,
  2. případné záruky, ve lhůtě uvedené v záručních podmínkách.
 8. Prodávající informuje spotřebitele o způsobu vyřešení obdržené reklamace:
  1. z titulu ručení za vady elektronickou cestou nebo běžným dopisem, v závislosti na volbě spotřebitele nebo jím použité metodě podání reklamace,
  2. z titulu případné záruky způsobem uvedeným v záručních podmínkách.
 9. V případě, že se reklamace z titulu ručení za vady týká zboží, které je po prošetření reklamace zasláno spotřebiteli, prodávající dodá nebo odešle zboží na adresu spotřebitele.
 10. Vrácení peněžních prostředků v souvislosti s reklamací z titulu ručení za vady probíhá převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou, podle volby spotřebitele.
 11. Uplatnění práva ručení za vady je vyloučeno ve vztahu k zákazníkům, kteří nejsou spotřebiteli.

§10. Mimosoudní řešení reklamace a vymáhání nároků

 1. Spotřebitel má možnost využití následujících mimosoudních způsobů řešení reklamace a vymáhání nároků:
  1. podání žádosti o vyřešení sporu vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy ke smírčímu spotřebitelskému soudu, působícímu pod Obchodní inspekcí, jehož adresu lze s ohledem na místní příslušnost zjistit na internetových stránkách Úřadu pro ochranu konkurence a spotřebitelů, provozovaných na adrese URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  2. podání žádosti o zahájení mediačního řízení ve věci smírného ukončení sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím ke krajskému inspektorátu Obchodní inspekce, jehož adresu lze s ohledem na místní příslušnost zjistit na internetových stránkách Úřadu pro ochranu konkurence a spotřebitelů, provozovaných na adrese URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  3. využití pomoci okresního nebo městského ochránce práv spotřebitelů nebo veřejné organizace, jejímž úkolem je ochrana spotřebitelů,
  4. podání stížnosti prostřednictvím unijní internetové platformy ODR, dostupné na adrese URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES.
 2. Podrobné informace o proceduře mimosoudních způsobů řešení reklamací a vymáhání nároků a pravidla přístupu k těmto procedurám se nacházejí v sídlech a na internetových stránkách subjektů uvedených v bodě 1.
 3. Přehled subjektů a institucí, které realizují úkoly související s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů, a podrobné informace v této věci se nacházejí na internetových stránkách Úřadu pro ochranu konkurence a spotřebitelů, dostupných na adrese URL https://www.uokik.gov.pl.

§11. Odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel může bez uvedení důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dní od smlouvy, v tom od kupní smlouvy, s výhradou norem uvedených v obsahu Poučení o odstoupení od smlouvy, které je přílohou k Podmínkám.
 2. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy prostřednictvím doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Prohlášení lze doručit na formuláři, jehož vzor je přílohou k Podmínkám.
 3. Neprodleně, avšak nejpozději ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy spotřebitel odstoupil od smlouvy, je spotřebitel povinen vrátit zboží prodávajícímu nebo jej předat osobě oprávněné prodávajícím. Pro zachování lhůty stačí zboží odeslat před jejím uplynutím. Stávající předpis nenachází uplatnění v případě, kdy prodávající navrhl, že zboží odebere sám.
 4. Prodávající se zavazuje odebrat zboží na své náklady, pokud s ohledem na jeho charakter nelze zboží odeslat běžným způsobem poštou a současně bylo zboží spotřebiteli dodáno na místo, kde bydlel v době uzavření kupní smlouvy.
 5. Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty zboží, které je následkem jeho používání způsobem, který přesahuje rozsah nezbytný pro zjištění charakteru, vlastností a funkčnosti zboží.
 6. V případě odstoupení od smlouvy je tato považována za neuzavřenou. Pokud spotřebitel podal prohlášení o odstoupení od smlouvy, než prodávající přijal jeho nabídku, nabídka ztrácí platnost.

 §12. Zpracování údajů a souborů cookies

 1. Osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány prodávajícím, mají práva popsaná v Politice soukromí a souborů cookies obchodu.
 2. Informace o používaných souborech cookies se nacházejí v Politice soukromí a souborů cookies obchodu.

§13. Licenční podmínky

 1. Prodávající poskytuje ve prospěch zákazníků, kteří používají obchod, bezplatnou licenci v rozsahu vlastního osobního využití a za účelem umožnění použití obchodu, se zachováním stávajících podmínek.
 2. Název obchodu, grafický projekt obchodu, struktura obchodu, obchod, zdrojový nebo kompilovaný kód obchodu, internetové stránky sloužící k obsluze obchodu a veškeré dokumenty zpracované prodávajícím v souvislosti se zpřístupněním obchodu, včetně souvisejících děl, v tom Podmínky a jiné dokumenty nebo zprávy zasílané v souvislosti s poskytováním služeb, jsou díly ve smyslu předpisů autorského zákona. Prodávající nepřevádí na zákazníka majetková autorská práva k obchodu ani žádným dílům, která jsou jeho součástí, ani práva k vydávání povolení v předmětu nakládání s majetkovými autorskými právy k těmto dílům nebo obchodu a jejich využití a také k plnění jiných souvisejících práv, nevyhrazených v licenčních podmínkách.
 3. Právo na používání obchodu a s ním souvisejících děl je platné v následujících oblastech provozu: uložení a reprodukce v paměti telekomunikačního zařízení ve zvoleném místě a čase, přístup a zobrazení prostřednictvím telekomunikačního zařízení ve zvoleném místě a čase.
 4. Zákazník nemůže: zapůjčovat, pronajímat ani odprodávat díla ani žádnou jejich část, tvořit na jejich základě odvozená díla, provádět změny děl, odstraňovat informace o vlastnických nebo autorských právech, která se mohou objevit v oblasti děl, využívat díla pro účely narušující platné právní předpisy nebo etické a morální normy.
 5. Tato licence není omezena v čase, není omezena teritoriálně, je nevýlučná a je závazná ve vztahu k celému obsahu obchodu a sním souvisejících děl. Prodávající má výhradní právo rozhodovat o zachování integrity obchodu.
 6. Při zveřejnění libovolného obsahu v obchodě, především: komentářů nebo hodnocení, zákazník poskytuje prodávajícímu bezplatnou, časově neomezenou, teritoriálně neomezenou a nevýlučnou licenci v rozsahu jejich využití v následujících oblastech provozu: zveřejnění v oblasti internetových stránek obchodu, uložení a reprodukce v paměti telekomunikačního zařízení ve zvoleném místě a čase, přístup a zobrazení prostřednictvím telekomunikačního zařízení ve zvoleném místě a čase, se zachováním práva k poskytnutí sublicence, o které se hovoří výše, za účelem umožnění používání obchodu zákazníkům.
 7. Zákazník bere na vědomí, že je zakázáno přidávat do obchodu nebo jeho prostřednictvím obsah:
  1. protiprávní,
  2. který může uvést v omyl jiné zákazníky,
  3. porušující osobní zájmy zákazníků, prodávajícího nebo třetích osob,
  4. všeobecně považovaný za urážlivý, vulgární nebo porušující dobré mravy, především: pornografický obsah, obsah propagující užívání drog nebo nadměrnou konzumaci alkoholu, obsah vybízející k rasizmu, xenofobii nebo šíření nenávisti.
 8. Prodávající je oprávněn odstranit nebo moderovat obsah, který narušuje ustanovení Podmínek.

 §14. Platnost a změna podmínek

 1. Podmínky nabývají účinnosti ve lhůtě do 3 dnů od jejich zveřejnění na internetových stránkách obchodu.
 2. Změna Podmínek může nastat z důvodu změny právních předpisů, které se týkají předmětu poskytování služeb, a také z důvodu technických nebo organizačních změn, jež se týkající plnění realizovaných prodávajícím.
 3. Změna Podmínek probíhá prostřednictvím zveřejnění jejich nového obsahu na internetových stránkách obchodu.
 4. Změna Podmínek se netýká kupních smluv uzavřených před datem jejich změny.
 5. Zveřejnění informace o změně Podmínek probíhá v oblasti internetových stránek obchodu, ve lhůtě 3 dnů před datem nabytí účinnosti nového znění.
 6. Prodávající odesílá elektronickou cestou informaci o změně Podmínek, pokud je mezi stranami uzavřena smlouva na dobu neurčitou.

§15. Závěrečná ustanovení

 1. Význam pojmů použitých v obsahu je shodný s vysvětlivkami umístěnými v části popisující definice použité v Podmínkách.
 2. Prodávající nenese odpovědnost za:
  1. přestávky v řádném provozu obchodu a vadné poskytování služeb, způsobené vyšší mocí, ve vztahu k zákazníkům, kteří nejsou spotřebiteli.
  2. přestávky v řádném provozu obchodu a vadné poskytování služeb ve prospěch zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, způsobené technickými činnostmi nebo důvody na straně subjektů, s jejichž pomocí prodávající poskytuje služby,
  3. ztráty zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli.
 3. V případě, že nebude možné smírně vyřešit spor mezi prodávajícím a zákazníkem, který není spotřebitelem, nebo spotřebitelem, který nemá místo bydliště na území Polské republiky, za okolnosti připuštění takové možnosti právními předpisy ve státě jeho bydliště, příslušným soudem pro vyřešení sporu je místně příslušný soud podle sídla prodávajícího.
 4. Ve vztahu k zákazníkům, kteří nejsou spotřebiteli, nebo spotřebitelům, kteří nebydlí na území Polské republiky v případě, že předpisy jejich národních zákonů připouštějí takovou možnost, je za právo příslušné pro plnění smlouvy uzavřené s prodávajícím a řešení sporů s ní souvisejících považováno právo Polské republiky.
 5. Ustanovení Podmínek nemají za účel vyloučit ani omezit práva zákazníka, který je spotřebitelem, vyplývající z předpisů všeobecně závazného místního práva.
 6. V případě, že jsou Podmínky v rozporu s předpisy všeobecně závazného práva ve státě spotřebitele, ve vztahu ke smlouvám uzavřeným s prodávajícím se používají tyto předpisy.
 7. V případě, kdy budou ustanovení Podmínek neplatná nebo neúčinná, tato okolnost nenarušuje platnost a účinnost ostatních ustanovení Podmínek. Místo neplatných nebo neúčinných ustanovení bude platit norma odpovídající tomu, co strany sjednaly, nebo tomu, co by sjednaly, kdyby bylo takové ustanovení obsaženo v Podmínkách.

§16. Definice použité v podmínkách

Pracovní dny jsou dny týdne od pondělí do pátku, s vyloučením státních svátků a dnů pracovního klidu.
Dodávka je proces doručení zboží zákazníkovi na jím sdělené místo určení, realizovaný prostřednictvím přepravce.
Zákazník je fyzická osoba, pod podmínkou plné způsobilosti k právním úkonům, nebo s omezenou způsobilostí k právním úkonům v případech upravených všeobecně platnými právními předpisy nebo pod podmínkou souhlasu zákonného zástupce, a také právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, v jejíž prospěch všeobecně platné právní předpisy přiznávají právní způsobilost, která uzavírá s prodávajícím smlouvu o poskytování služby.
Zákaznický účet je panel umožňující správu objednávek zákazníka prostřednictvím obchodu, pod podmínkou registrace a přihlášení.
Spotřebitel je zákazník, který je fyzickou osobou a uzavírá smlouvu pro účely přímo nesouvisející s provozovanou ekonomickou nebo profesní činností.
Košík je funkce obchodu umožňující kompletaci objednávek zboží.
Přepravce je subjekt, který poskytuje službu doručení zboží ve spolupráci s prodávajícím.
Obchod je obchod provozovaný prodávajícím prostřednictvím internetových stránek v síti Internet na adrese URL: inter-deco.cz
Prodávající je Bogumiła Pigul, provozující ekonomickou činnost pod firmou Inter-Deco Bogumiła Pigul, se sídlem v Zamość, Poland (89-200) na adrese ul. Merlina 3 zaregistrovaný v Centrální evidenci a informaci o ekonomické činnosti, vedené Ministerstvem rozvoje, pod číslem DIČ 5581748167 o IČO 340618432, který je poskytovatelem služeb, správcem a majitelem obchodu. Prodávajícího lze kontaktovat na telefonním čísle: (00 48) 603542734  a e-mailem na adrese: info@inter-deco.cz .
Prodej je služba prodeje zboží, poskytovaná prodávajícím ve prospěch zákazníka, jejímž předmětem je závazek prodávajícího k převodu vlastnictví zboží na zákazníka a jeho vydání a závazek zákazníka k převzetí zboží a úhradě stanovené ceny prodávajícímu.
Zboží je věc prezentovaná prodávajícím v oblasti obchodu za účelem prodeje.
Služba je služba poskytovaná prodávajícím ve prospěch zákazníka, na základě smlouvy uzavřené mezi stranami prostřednictvím obchodu. Uzavření smlouvy probíhá v rámci zorganizovaného systému uzavírání smluv na dálku, bez současné fyzické přítomnosti stran.
Podmínky stávající smluvní podmínky, jejichž předmětem je poskytování elektronických služeb prodávajícího prostřednictvím obchodu ve prospěch zákazníka.


INFORMACE O VYUŽITÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

POUČENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené v našem obchodě ve lhůtě do 14 dní, bez uvedení důvodu, s výhradou případů uvedených v části „vyloučení práva na odstoupení od smlouvy“. Lhůta pro odstoupení od smlouvy zaniká po uplynutí 14 dní ode dne:

 1. kdy jste stal/a držitelem věci nebo kdy se vámi určená třetí osoba, jiná než přepravce, stala držitelem věci - v případě smlouvy zavazující k převodu vlastnictví věci (např. kupní smlouva, smlouva o dodávce nebo smlouva o dílo, které je movitou věcí),
 2. kdy jste stal/a držitelem poslední věci nebo kdy se vámi určená třetí osoba, jiná než přepravce, stala držitelem poslední věci - v případě smlouvy zavazující k převodu vlastnictví mnoha věcí, které jsou dodávány samostatně,
 3. kdy jste stal/a držitelem poslední partie nebo části nebo kdy se vámi určená třetí osoba, jiná než přepravce, stala držitelem poslední partie nebo části - v případě smlouvy zavazující k převodu vlastnictví věci dodávané v partiích nebo částech,
 4. kdy jste stal/a držitelem první věci nebo kdy se vámi určená třetí osoba, jiná než přepravce, stala držitelem první věci - v případě smluv na pravidelnou dodávku věcí po dobu určitou,
 5. uzavření smlouvy - v případě smluv o poskytování služeb.

Pro dodržení lhůty na odstoupení od smlouvy stačí, když nám odešlete informace týkající se plnění příslušného práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Za účelem využití práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat: Inter-Deco Bogumiła Pigul, ul. Wybudowanie 10, 89-200 Rynarzewo, Poland, e-mail: info@inter-deco.cz, o svém rozhodnutí o odstoupení od stávající smlouvy, formou jednoznačného prohlášení (například dopis odeslaný poštou nebo elektronickou poštou).

Při odstoupení od smlouvy můžete použít formulář odstoupení od smlouvy, avšak není to povinná forma. Vzor formuláře se nachází v příloze k Podmínkám poskytování služeb elektronickou cestou v rámci obchodu.

 

DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě odstoupení od stávající smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání věci (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z Vámi zvoleného způsobu doručení, jiného než nejlevnější běžný způsob dodávky, který nabízíme), neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dní ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí ve věci plnění práva na odstoupení od stávající smlouvy.

Vrácení platby provádíme prostřednictvím stejného způsobu platby, který jste si zvolil/a při prvotní transakci, ledaže budete výslovně souhlasit s jiným řešením, v každém případě nehradíte žádné poplatky související s tímto vrácením. Vrácení platby můžeme pozastavit do doby obdržení věci nebo do doby doručení dokladu o jejím odeslání, podle toho, co nastane dřív.

Pokud Vám byly doručeny věci v souvislosti se smlouvou, odešlete nebo předejte nám věc na adresu Inter-Deco Bogumiła Pigul, ul. Wybudowanie 20, 89-200 Rynarzewo, Poland, neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dní ode dne, kdy jste nás informoval/a o odstoupení od stávající smlouvy. Termín je dodržen, pokud odešlete věc před uplynutím lhůty 14 dní.

Informujeme, že budete muset uhladit přímé náklady na vrácení věci. Pokud s ohledem na svůj charakter nelze věc odeslat běžnou poštou, budete muset uhradit přímé náklady na vrácení věci. Výše těchto nákladů je odhadována maximálně na částku přibližně 25,00 PLN.

Nesete odpovědnost pouze za snížení hodnoty věci, vyplývající z použití věci jiným způsobem, než nezbytným pro zjištění charakteru, vlastností a funkčnosti zboží.


VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(tento formulář vyplňte a odešlete pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Adresát: Inter-Deco Bogumiła Pigul, ul. Wybudowanie 10, 89-200 Rynarzewo, Poland | info@inter-deco.cz

Já/My(*) tímto informuji/informujeme(*) o mém/našem odstoupení od kupní smlouvy následujících věcí(*) smlouvy dodávky následujících věcí(*) smlouvy o dílo spočívající ve zhotovení následujících věcí(*)/o poskytování následující služby(*):

 

Datum uzavření smlouvy(*)/převzetí(*):

Jméno a příjmení spotřebitele(-ů):

Adresa spotřebitele(-ů):

Podpis spotřebitele(-ů):

(pouze v případě, že je formulář odesílán v papírové podobě)

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte.

 


REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

(tento formulář vyplňte a odešlete v případě, že chcete nahlásit reklamaci z titulu ručení za vady)

Adresát: Inter-Deco Bogumiła Pigul, ul. Wybudowanie 10, 89-200 Rynarzewo, Poland

Jméno a příjmení nebo název zákazníka:

Adresa zákazníka:

Telefonní číslo zákazníka:

E-mail zákazníka:

Jako kontaktní údaje, které poslouží k poskytnutí odpovědi na reklamaci a korespondenci s ní související, uvádím:

 • poštovní adresa:
 • e-mail:

Reklamace se týká:

 • kupní smlouvy ze dne ____________ zboží:
 • smlouvy o poskytování jiné služby:
 • jiné:

Datum zjištění příčiny reklamace:

Popis problému:

 

Požadavek vyřešení reklamace:

 • odstranění vady zboží nebo služby
 • výměna zboží za jiné, bez vad
 • snížení ceny zboží
 • odstoupení od smlouvy

Prodávající informuje, že:

Na zboží se může vztahovat záruka výrobce nebo distributora. V takovém případě má zákazník právo reklamovat zboží na základě uplatnění práv vyplývajících ze záruky prostřednictvím oznámení reklamace ručiteli. Doručení reklamace ručiteli může být provedeno prostřednictvím prodávajícího, nebo přímo ručiteli. Zákazník může uplatňovat nároky z titulu ručení za fyzické vady zboží nezávisle na nárocích vyplývajících z případné záruky.                                                                    

Podpis zákazníka:

nahoru
Obchod je v režimu náhledu
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl