Právo na odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel může bez uvedení důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dní od smlouvy, v tom od kupní smlouvy, s výhradou norem uvedených v obsahu Poučení o odstoupení od smlouvy, které je přílohou k Podmínkám.
 2. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy prostřednictvím doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Prohlášení lze doručit na formuláři, jehož vzor je přílohou k Podmínkám.
 3. Neprodleně, avšak nejpozději ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy spotřebitel odstoupil od smlouvy, je spotřebitel povinen vrátit zboží prodávajícímu nebo jej předat osobě oprávněné prodávajícím. Pro zachování lhůty stačí zboží odeslat před jejím uplynutím. Stávající předpis nenachází uplatnění v případě, kdy prodávající navrhl, že zboží odebere sám.
 4. Prodávající se zavazuje odebrat zboží na své náklady, pokud s ohledem na jeho charakter nelze zboží odeslat běžným způsobem poštou a současně bylo zboží spotřebiteli dodáno na místo, kde bydlel v době uzavření kupní smlouvy.
 5. Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty zboží, které je následkem jeho používání způsobem, který přesahuje rozsah nezbytný pro zjištění charakteru, vlastností a funkčnosti zboží.
 6. V případě odstoupení od smlouvy je tato považována za neuzavřenou. Pokud spotřebitel podal prohlášení o odstoupení od smlouvy, než prodávající přijal jeho nabídku, nabídka ztrácí platnost.

INFORMACE O VYUŽITÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

POUČENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené v našem obchodě ve lhůtě do 14 dní, bez uvedení důvodu, s výhradou případů uvedených v části „vyloučení práva na odstoupení od smlouvy“. Lhůta pro odstoupení od smlouvy zaniká po uplynutí 14 dní ode dne:

 1. kdy jste stal/a držitelem věci nebo kdy se vámi určená třetí osoba, jiná než přepravce, stala držitelem věci - v případě smlouvy zavazující k převodu vlastnictví věci (např. kupní smlouva, smlouva o dodávce nebo smlouva o dílo, které je movitou věcí),
 2. kdy jste stal/a držitelem poslední věci nebo kdy se vámi určená třetí osoba, jiná než přepravce, stala držitelem poslední věci - v případě smlouvy zavazující k převodu vlastnictví mnoha věcí, které jsou dodávány samostatně,
 3. kdy jste stal/a držitelem poslední partie nebo části nebo kdy se vámi určená třetí osoba, jiná než přepravce, stala držitelem poslední partie nebo části - v případě smlouvy zavazující k převodu vlastnictví věci dodávané v partiích nebo částech,
 4. kdy jste stal/a držitelem první věci nebo kdy se vámi určená třetí osoba, jiná než přepravce, stala držitelem první věci - v případě smluv na pravidelnou dodávku věcí po dobu určitou,
 5. uzavření smlouvy - v případě smluv o poskytování služeb.

Pro dodržení lhůty na odstoupení od smlouvy stačí, když nám odešlete informace týkající se plnění příslušného práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Za účelem využití práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat: Inter-Deco Bogumiła Pigul, ul. Wybudowanie 10, 89-200 Rynarzewo, Poland, e-mail: info@inter-deco.cz, o svém rozhodnutí o odstoupení od stávající smlouvy, formou jednoznačného prohlášení (například dopis odeslaný poštou nebo elektronickou poštou).

Při odstoupení od smlouvy můžete použít formulář odstoupení od smlouvy, avšak není to povinná forma. Vzor formuláře se nachází v příloze k Podmínkám poskytování služeb elektronickou cestou v rámci obchodu.

 

DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě odstoupení od stávající smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání věci (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z Vámi zvoleného způsobu doručení, jiného než nejlevnější běžný způsob dodávky, který nabízíme), neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dní ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí ve věci plnění práva na odstoupení od stávající smlouvy.

Vrácení platby provádíme prostřednictvím stejného způsobu platby, který jste si zvolil/a při prvotní transakci, ledaže budete výslovně souhlasit s jiným řešením, v každém případě nehradíte žádné poplatky související s tímto vrácením. Vrácení platby můžeme pozastavit do doby obdržení věci nebo do doby doručení dokladu o jejím odeslání, podle toho, co nastane dřív.

Pokud Vám byly doručeny věci v souvislosti se smlouvou, odešlete nebo předejte nám věc na adresu Inter-Deco Bogumiła Pigul, ul. Wybudowanie 20, 89-200 Rynarzewo, Poland, neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dní ode dne, kdy jste nás informoval/a o odstoupení od stávající smlouvy. Termín je dodržen, pokud odešlete věc před uplynutím lhůty 14 dní.

Informujeme, že budete muset uhladit přímé náklady na vrácení věci. Pokud s ohledem na svůj charakter nelze věc odeslat běžnou poštou, budete muset uhradit přímé náklady na vrácení věci. Výše těchto nákladů je odhadována maximálně na částku přibližně 25,00 PLN.

Nesete odpovědnost pouze za snížení hodnoty věci, vyplývající z použití věci jiným způsobem, než nezbytným pro zjištění charakteru, vlastností a funkčnosti zboží.


VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(tento formulář vyplňte a odešlete pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Adresát: Inter-Deco Bogumiła Pigul, ul. Wybudowanie 10, 89-200 Rynarzewo, Poland | info@inter-deco.cz

Já/My(*) tímto informuji/informujeme(*) o mém/našem odstoupení od kupní smlouvy následujících věcí(*) smlouvy dodávky následujících věcí(*) smlouvy o dílo spočívající ve zhotovení následujících věcí(*)/o poskytování následující služby(*):

 

Datum uzavření smlouvy(*)/převzetí(*):

Jméno a příjmení spotřebitele(-ů):

Adresa spotřebitele(-ů):

Podpis spotřebitele(-ů):

(pouze v případě, že je formulář odesílán v papírové podobě)

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte.

nahoru
Obchod je v režimu náhledu
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl